สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะนุย
2. เด็กชายวัชรพล  สิงบุดดี
3. เด็กชายวัชรพล  ด่านประชุม
 
1. นายประวัติ  ศิริวงษ์
2. นางฤดี  บุตชา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กชายดนัย  ซ้ายก่า
2. เด็กชายนพดร  อาษานอก
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ธนะประเวศน์
 
1. นายประวัติ  ศิริวงษ์
2. นางพูนพิศ  อุ่นศิริวงศ์